به گزارشافکارخبر،شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۰۱۸۵ پروانه ساختمانی صادر کرده که ۱۰۱۲۹(۹۹.۵ درصد) مربوط به احداثساختمان و ۵۶ پروانه(۵/۰ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های احداثساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران حدود ۱۵۶۸۸ هزار متر مربع بوده که ضمن کاهش ۵۲.۶ درصدی نسبت به سال قبل حدود ۲۳ درصد از پروانه های صادرشده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های احداثساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آن ها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداثساختمان صادر شده حدود ۱۵۴۹ مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداثساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران بالغ بر ۸۳۱۱۲ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی حدود ۲۲.۷ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه های احداثساختمان صادر شده از سوی شهردا ریهای کشور است که ۵۳.۲ درصد کمتر از سال قبل است.

بیشترین پروانه های صادرشده در تهران برای واحدهای مسکونی ۵ طبقه به بالا بوده و سهم پروانه های صادرشده برای واحدهای مسکونی دو طبقه از همه کمتر است.

نکته جالب این است که نسبت بین طبقات واحدهای مسکونی در کل کشور با نسبت در تهران یکی نیست؛ در کل کشور تقاضا برای ساخت خانه های یک و دو طبقه به ترتیب با ۲۷.۱ و ۲۴.۷ درصد بیشتر از تقاضا برای ساخت خانه های ۵ طبقه به بالا است.

همان منطق و سلیقه در مورد تعداد طبقات برای تعداد واحدها هم مشاهده می شود؛ مردم ایران ترجیح می دهند در خانه هایی یک واحدی زندگی کنند. نسبت تقاضا برای خانه های یک واحدی اختلاف فاحشی حتی با واحدهای دو واحدی دارد.

از سوی دیگر تجزیه و تحلیل آمارهای ارائه شده از ساخت و سازها در کشور طی سال ۹۳ اطلاعات جالبی در اختیار تحلیلگران قرارمی دهد؛ به عنوان مثال می توان فهمید متوسط مساحت زیربنای هر پروانه ساختمانی چقدر است؟ کدام استان ها بیشترین و کمترین مساحت زیربنا را داشته اند.

متوسط واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی در کل کشور چقدر بوده و کدام استان ها متقاضی بیشترین و کمترین واحد بوده اند؟

آمارها به ما می گوید، بیشترین پروانه ساختمان یک طبقه در کدام استان صادر شده و بیشترین پروانه ساختمان ۵ طبقه در کدام استان؟

ساختمان های ساخته شده در کدام استان بیشتر با اسکلت فلزی بوده و در کدام استان بیشترین ساختمان بتون آرمه ساخته شده است.