به گزارشافکارخبر، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: در حال حاضر توان پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان بدهی را به شرکت فرودگاه های کشور نداریم.

مقصود اسعدی سامانی در برنامه «تیتر امشب» افزود: البته بخش عمده ای از این بدهی ها قسط بندی شده و بخشی مربوط به مطالبات شرکت های هواپیمایی از دولت برای پروازهای تکلیفی است که برای دولت انجام می دهند.


وی گفت: اراده شرکت های هواپیمایی بر پرداخت بدهی خود به شرکت فرودگاه هاست و قطعا آن را جزو دیون خود می دانند و به تدریج آن را پرداخت خواهند کرد.


اسعدی سامانی اظهارداشت: موضوع بدهی ۶۵۰ میلیارد تومانی شرکت های هواپیمایی به شرکت فرودگاه های کشور به سال ۹۱ باز می گردد.


وی افزود: چون در ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم اختیار آزاد سازی را به دولت داده بود که نرخ تکلیفی را بردارد و نرخ بلیط هواپیما تا سال سوم برنامه آزاد شود و تخفیف های تکلیفی و عوارض فرودگاهی که برای شرکت های هواپیمایی قائل بود برداشته شود.


وی افزود: اما در اواخر سال ۹۰ هیئت دولت مصوبه ای داشت که بر اساس آن مبنای محاسبه تعرفه عوارض فرودگاهی به ارز مبادله ای تغییر بیابد و بخشی از تکلیف های تخفیفی هم حذف شود.


اسعدی سامانی گفت: این امر باعثشد افزایش ۵۳۱ درصدی درباره عوارض و تعرفه های خدمات فرودگاهی به شرکت های هواپیمایی تحمیل شود و چون نرخ بلیط شرکت های هواپیمایی همچنان به صورت تکلیفی بود افزایش نرخ بلیط نداشتند.


وی افزود: در خصوص بحثتعرفه ها، افزایشی که بر اساس مصوبه برای شرکت های هواپیمایی ایجاد شد، افزایش نرخ ارز و پرداخت نشدن ارز مبادله ای به شرکت های هواپیمایی باعثشد شرکت های هواپیمایی توان پرداخت نداشته باشند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد هزینه های شرکت های هواپیمایی به صورت ارزی است شرکت های هواپیمایی به یکباره هم با افزایش تعرفه های فرودگاهی روبرو شدند و هم با افزایش نرخ ارز، بنابراین نتوانستند هزینه خدماتی را که از شرکت فرودگاهی کشور دریافت می کنند، پرداخت کنند.