به گزارشافکارخبر، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مردادماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر این اساس شاخص کل در مردادماه عدد ۲۲۶.۴ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۱۱.۸ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۱۲.۶) کاهش یافته است.


درصد تغییرات شاخص کل، نرخ تورم روستایی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۹۴(۱۳.۱) کاهش دارد.


شاخص گروه عمده خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۴۱.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۶.۵ رسید که به نسبت ماه قبل ۶ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.


شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰.۹ درصد است.


شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، ‌آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۹۴(۱۰ درصد) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مرداد ماه سال ۹۴ به رقم ۲۱۱.۱ رسید که ۶ دهم درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه قبل ۱۱.۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۵.۱ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۹۴(۱۵.۶) کاهش یافته است.