يونس اسدي نماينده مشكين شهر از احتمال عدم ارائه طرح استيضاح وزيران جهاد و نيرو خبر داد و گفت: آقايان خليليان و نامجو در پاسخ به سؤالات اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس اعلام كردند كه برنامه كاري خود را تا دو ماه آينده به مجلس ارائه خواهند كرد.

به گزارش فارس، وی متذکر شد که در صورت عدم ارائه برنامه از سوی وزرای یاد شده، طرح استیضاح آنها برای اعلام وصول تسلیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که از طراحان استیضاح خلیلیان و نامجو است، در عین حال از احتمال عدم ارائه طرح استیضاح این دو وزیر به دلیل ارائه برنامه‌های آنها در مهلت مقرر و جلب رضایت نمایندگان سخن گفت.