به گزارش فارس، حاج علي با بيان اينكه كالابرگ روغن در برخي استانها به شماره ۵۱۰ و در برخي ديگر نيز به شماره ۵۳۰ شهري اعلام شده است، افزود: اعلام كالابرگ روغن در تمامي استانها به غير تهران انجام شده و براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته كالابرگ تهرانيها نيز در هفته جاري اعلام خواهد شد.

رییس ستاد بسیج اقتصادی ادامه داد: همچنین برای دریافت سهمیه روغن به ازای هر نفر ۹۰۰ گرم در قالب این کالابرگ ۸۰۰ تومان دریافت خواهد شد.