به گزارش خبرنگار اقتصادی افکار ، در حالی که سید موید حسینی صدر در گفتو گو با خبرگزاری خانه ملت از تصمیم قطعی نمایندگان برای استیضاح خبر داد، فارس
به نقل از اسدی یکی از طرحان استیضاح وزیر نیرو، از احتمال عدم ارائه طرح استیضاح نامجو به هیئت رئیسه مجلس سخن گفت.

حسینی از حامیان استیضاح اظهار داشت: نمایندگان همچنان به استیضاح وزیر نیرو اصرار دارند و خواهان این هستند تا رسیدن به اهداف خود موضوع را ادامه دهند.
وی با بیان اینکه بحثاستیضاح وزیر نیرو از ۴-۳ ماه پیش مطرح شده گفت: متاسفانه وزارت نیرو در بسیاری از بخش‌ها به خصوص امور آب بسیار ضعیف عمل کرده است.


از طرفی یونس اسدی نماینده مشکین ‌شهر در مجلس از احتمال عدم ارائه طرح استیضاح وزیران جهاد و نیرو خبر داد و گفت: آقایان خلیلیان و نامجو در پاسخ به سؤالات اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کردند که برنامه کاری خود را تا دو ماه آینده به مجلس ارائه خواهند کرد.