به گزارشافکارخبر، پیروز حناچی افزود: برای ساخت یک فضای شهری در دور یکی از میدان های اصلی تهران لازم است که به همه ابعاد آن توجه شود و ما نمی توانیم یک جرم نامتناسبی را کنار یکی از میدان های اصلی شهر داشته باشیم.


وی گفت: هر ساختمانی که ساخته می شود قاعدتا باید پروانه لازم را با استفاده از طرح های شهرسازی بگیرد و وقتی این مسیر طی نشود ممکن است اتفاقی بیفتد که هیچ کس از آن دفاع نکند.