هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تشکیل کارگروهی به منظور تسریع در روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت موافقت کرد.

بر این اساس، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت و نیز معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و حقوقی رئیس جمهور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و تسریع در فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت انتخاب شدند.

همچنین سایر وزرا و معاونان رئیس جمهور نیز حسب مورد و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دبیرکل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جلسات کارگروه دعوت می شوند.

تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آئین نامه ها و مقررات مربوط، به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود.

تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه(حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت قابل ابلاغ است.

همچنین اعتبار لازم به منظور تحقیقات و آموزش در امور مربوط به سازمان تجارت جهانی برای آماده سازی بخش های دولتی و غیردولتی و تربیت نیروی انسانی کارآمد در یکی از ردیف های بودجه مربوط به وزارت بازرگانی یا موسسات وابسته پیش بینی می شود.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی چندی پیش گفته است که فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، ۵ تا ۷ سال به طول خواهد انجامید.

به گفته وی، کشورهای عضو این سازمان ۷۰۰ سئوال را از طریق دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به ایران ارایه کرده اند که تنها برخی از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی به آنها پاسخ داده اند. بنابراین کارگروه مذکور باید سایر پاسخ ها را نیز دریافت و به دبیرخانه WTO ارایه دهد..