طبق آئین نامه مرخصی موضوع مواد ۴۷ تا ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۴۶ و اصلاحات بعدی آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آئین نامه به اختصار "قانون" نامیده می شود، با لحاظ شرایطی که در ذیل اعلام می شود، تنفیذ شد.

بر این اساس کارمند می تواند حقوق و فوق العاده ها مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده ۸۴ قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در احتساب سابقه خدمت دولتی وی ملاک عمل قرار می گیرد. همچنین تمام حقوق و فوق العاده های مربوط به کارمند بابت مرخصی استحقاقی به وزارت قانونی وی پرداخت خواهد شد.

همچنین دستگاهها مکلفند مفاد دستورالعمل شماره ۱۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) راجع به ملبوس را برای کارمندان که در اجرای ماده ۵۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۴۵ تهیه شده است را اعمال نمایند. هرگونه تغییر و اصلاح دستورالعمل مذکور، مستلزم پیشنهاد دستگاه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است.

دستگاههای اجرایی می توانند در چارچوب ساعات کار موظف هفتگی موضوع ماده ۸۷ قانون با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و نوع کار و ماموریت موظف سازمانی، نسبت به شناور نمودن ساعات کار اقدام نمایند.

شناور بودن ساعات کار دستگاههای مذکور بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.