به گزارشافکارخبر، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه ۹۴ طی سه ماهه نخست امسال به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین گزارش، کسری بودجه امسال در فروردین ۴ هزار میلیارد تومان، اردیبهشت ۴۵۰۰ میلیارد تومان و خرداد نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/08/06/139408060836476516399974.jpg