به گزارشافکارخبر، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، وضعیت بهره ‌وری کار که نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلان را نشان می دهد، در کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و و ۱۰ نفر کارکن بیشتر کشور در سال۹۲ را بررسی کرد.


مطابق آمار مرکز آمار ایران بهره‌وری کار کارگاه‌های صنعتی ۱۰نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال ۹۲ رقمی بالغ ۹۰۹۵۶۶ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۲۹.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیش‌ترین بهره‌وری کار با رقم ۴۹۸۳۱۷۵ هزار ریال متعلق به «صنایع تولید زغال کک - پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای» و کمترین آن با رقم ۲۱۳۴۹۳هزار ریال مربوط به «صنایع بازیافت» بوده است.


سرانه جبران خدمات سالانه صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال مورد نظر مبلغ۱۶۷۴۲۲ هزار ریال بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۲۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیش‌ترین جبران خدمات سرانه سالانه پرداختی با رقم ۳۶۵۹۹۲ هزار ریال متعلق به «صنایع تولید زغال کک - پالایشگاه‌های نفت و سوخت های هسته ای» بوده است.


تولید محصولات از «توتون و تنباکو - سیگار» و «صنایع تولید فلزات اساسی»، به ترتیب با ارقام ۳۳۰۹۱۲ و ۲۷۱۳۲۵ هزار ریال از نظر جبران خدمات سرانه سالانه در ردیف‌های بعدی قرار داشته اند. کمترین جبران خدمات سرانه سالانه پرداختی نیز با رقم ۱۰۱۰۶۳ هزار ریال به «دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش» اختصاص داشته است.


بررسی نتایج طرح حاکی از آن است که بیش‌ترین میزان بهره وری کار در کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کار کن و بیش‌تر با رقم ۶۰۳۹۲۷۷ هزار ریال مربوط به استان‌ بوشهر و کمترین میزان بهره‌وری کار این کارگاه با رقم ۲۶۳۳۶۴ هزار ریال به استان کهکیلویه و بویر احمد اختصاص داشته است.


جبران خدمت سرانه سالانه ای که کارگاه های صنعتی۱۰ نفر کارکن و بیش تر استان خوزستان با رقم ۲۷۸۴۸۲ هزار ریال به مزدو حقوق بگیران خود پرداخت کرده‌اند از کارگاه ‌های استان‌های دیگر بیش‌بوده است. در صورتی که کمترین ارزش جبران خدمات سرانه سالانه با رقم ۹۹۹۲۸ هزار ریال مربوط به استان سمنان بوده است.


*طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۵۰نفر کارکن و بیش تر۹۲

بهره‌وری کار کارگاه‌های صنعتی۵۰ نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال ۹۲ رقمی بالغ بر ۱۰۳۰۱۵۰ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۲۹.۰ درصد افزایش نشان می دهد. بیش‌ترین بهره‌وری کار با رقم ۵۳۲۵۲۵۷ هزار ریال متعلق به " صنایع تولید زغال کک - پالایشگاه‌های نفت و سوخت های هسته ای» و کمترین آن با رقم ۱۳۰۲۹۹ هزار ریال مربوط به «صنایع بازیافت» بوده است.


جبران خدمات سرانه سالانه کارگاه‌های صنعتی۵۰ نفر کارکن وبیش‌تر کشور در سال مورد نظر مبلغ۱۸۱۰۳۳هزار بوده است که نسبت به سال ۹۱حدود۲۸.۶ درصد افزایش نشان می دهد. بیش‌ترین جبران خدمات سرانه سالانه پرداختی با رقم ۳۸۶۲۱۱ هزار ریال نیز متعلق به «صنایع تولید زغال کک - پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای» بوده است.


«تولید محصولات از توتون و تنباکو» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به ترتیب با ارقام ۳۳۱۹۰۸ و ۲۸۲۸۶۵ هزار ریال از نظر جبران خدمات سرانه سالانه در ردیف های بعدی قرار داشته اند. کمترین جبران خدمات سرانه سالانه پرداختی نیز با رقم ۹۸۷۴۱ هزار ریال به «دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان وزین و یراق و تولید کفش» اختصاص داشته است.


بررسی نتایج طرح حاکی از آن است که بیش‌ترین میزان بهره‌وری کار در کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر کارکن و بیش‌تر با رقم ۶۴۴۹۳۰۴ هزار ریال مربوط به استان بوشهر و کمترین میزان بهره‌وری کار این کارگاه‌ها با رقم ۲۵۷۵۹۰ هزار ریال به استان کهکیلویه و بویر احمد اختصاص داشته است.


جبران خدمات سرانه سالانه ای که کارگاه‌های صنعتی ۵۰ نفر کار کن و بیش تر استان خوزستان با رقم ۲۹۱۴۵۳ هزار ریال به مزد و حقوق‌بگیران خود پرداخت کرده اند از کارگاه‌های استان‌های دیگر بیش‌تر بوده است. در صورتی که کمترین ارزش جبران خدمات سرانه سالانه با رقم ۱۰۵۴۴۲ هزار ریال نیز مربوط به استان قم بوده است.