به گزارشافکارخبر، علی ربیعی از اجرای طرح اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک به عنوان رویکرد جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حل مشکل بیکاری نام برد و درباره سیاست‌های اشتغال زایی در کشور گفت: در این خصوص مباحثزیادی در شورای مشاوران رئیس جمهور و شورای عالی اشتغال و کمیسیون های مربوطه صورت گرفته است که بر این اساس، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ های امسال را اشتغال قرار دادیم.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما به سیاست‌های اشتغال از دو دیدگاه نگاه می کنیم، بیان داشت: نخست اینکه نیروی انسانی موتور رشد و توسعه کشور است و دوم اینکه نیاز داریم برای اینکه اشتغال گسترده ایجاد کنیم. حتما باید متوجه نوعی از مشاغل در بنگاه‌ های خُرد و کوچک باشیم.


ربیعی ادامه داد: لذا ناچاریم شعار اشتغال بزرگ بنگاه کوچک را دنبال کنیم و به منابع انسانی و آموزش نیروهای انسانی اهمیت بدهیم. وی به اهمیت آموزش منابع انسانی و مهارت آموزی اشاره کرد و بیان داشت: برنامه های ما ارائه‌ آموزش‌های مهارتی با تمرکز بر منابع انسانی است و در واقع سواد مهارتی جامعه را به رشد می رساند.