مسیر پروازی قیمت قدیم قیمت جدید
تهران - آبادان ۴۲۲۰۰ ۵۴۹۰۰
تهران - اراک ۳۲۸۰۰ ۴۲۶۰۰
تهران - اردبیل ۳۲۸۰۰ ۴۲۶۰۰
تهران - ارومیه ۳۸۵۰۰ ۵۰۰۰۰
تهران - اصفهان ۳۲۸۰۰ ۴۲۶۰۰
تهران - اهواز ۳۶۴۰۰ ۴۷۳۰۰
تهران - ایلام ۳۴۷۰۰ ۴۵۱۰۰
تهران - بندرعباس ۶۶۱۰۰ ۸۵۹۰۰
تهران - بوشهر ۴۷۴۰۰ ۶۱۶۰۰
تهران - تبریز ۳۵۳۰۰ ۴۵۹۰۰
تهران - رشت ۳۲۸۰۰ ۴۲۶۰۰
تهران - زاهدان ۶۵۶۰۰ ۸۵۳۰۰
تهران - سنندج ۳۲۸۰۰ ۴۲۶۰۰
تهران - شهرکرد ۳۲۸۰۰ ۴۲۶۰۰
تهران - شیراز ۴۳۴۰۰ ۵۶۴۰۰
تهران - کرمان ۵۰۱۰۰ ۶۵۱۰۰
تهران - کرمانشاه ۳۲۸۰۰ ۴۲۶۰۰
تهران - کیش ۶۲۲۰۰ ۸۰۹۰۰
تهران - مشهد ۴۷۴۰۰ ۶۱۶۰۰
تهران - همدان ۳۲۸۰۰ ۴۲۶۰۰
تهران - یاسوج ۳۷۲۰۰ ۴۸۴۰۰
تهران - یزد ۳۴۶۰۰ ۴۵۰۰۰