به گزارشافکارخبر،هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴.۰۸. ۰۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره(۲) ماده(۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی ماده(۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵ / ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴.۰۵. ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - در ماده(۲)، عبارت «تا پایان آذر سال ۱۳۹۴» بعد از عبارت «به صورت علی‌الحساب» اضافه و عبارت «و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود» حذف می شود.

۲ - متون زیر به عنوان تبصره‌های(۲) و(۳) به ماده(۳) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره(۱) تلقی می شود:

تبصره ۲ - بانک عامل موظف است ظرف دو ماه پس از درخواست بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده می باشند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت بیست و پنج درصد وجه علی‌الحساب اقساط سررسید شده برای بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می‌باشند، محاسبات بدهی آنها را براساس این آئین‌نامه انجام و به وی ابلاغ نماید.

تبصره ۳ - بدهکاران به حساب ذخیره ارزی که تا زمان ابلاغ قانون بدون استفاده از مفاد مصوبات شماره ۱۷۶۷۶۱/۴۶۰۷۵ مورخ ۱۳۹۰.۰۹. ۰۸ و شماره ۱۸۳۳۰۲/۴۹۸۵۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲. ۱۱ و اصلاحیه بعدی آن و مصوبات موردی هیات امنای حساب ذخیره ارزی اقساط سررسید شده نداشته باشند، حسب دستورالعملی که توسط کارگروه ملی تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، با تأیید کارگروه ملی از تخفیف حداکثر پنج درصد سود مندرج در بند(۳) ماده(۳) این آیین‌نامه بهره‌مند می‌شوند.

۳ - در ماده(۴)، عبارت «به مأخذ بیست درصد» بعد از عبارت «تسهیلات عقود مبادله‌ای» اضافه می شود.

۴ - متون زیر به عنوان تبصره‌های(۱) و(۲) به ماده(۴) الحاق و تبصره قبلی حذف می‌شود:

تبصره۱ - چنانچه متقاضی در تسویه اقساط سررسید شده، ظرف مهلت مقرر در چارچوب این آیین‌نامه اقدامی ننماید وجوه پرداختی موضوع این آیین‌نامه بعنوان بخشی از اقساط معوقه تسهیلات براساس قرارداد قبلی لحاظ و به نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

تبصره۲ - درصورت تقسیط اقساط سررسید نشده چنانچه حداکثر دو یا سه قسط متوالی معوق شود، بدهکار مکلف به پرداخت مانده بدهی براساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد می باشد.

۵ - متون زیر به عنوان مواد(۲۰) و(۲۱) به آیین‌نامه الحاق می‌شوند:

ماده ۲۰ - در مطالبات حساب ذخیره ارزی که بابت بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است، جریمه تأخیر سهم دولت بخشیده می‌شود.

ماده ۲۱ - بدهکارانی که نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات(اصل و سود) اقدام نموده و دارای اقساط معوق نیستند و صرفاً به علت تأخیر در پرداخت اقساط بابت خسارت تأخیر تأدیه(سود تأخیر و جریمه تأخیر) بدهی دارند، مشمول بخشودگی جریمه تأخیر(به استثنای سود دوره تأخیر) خواهند بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۱۰ ابلاغ کرده است.