به گزارش افکارخبر،افزایش قیمت بلیت قطار تنها پس از 5 ساعت فروش با ورود گشت های بازرسی تعزیرات حکومتی به نرخ قبل بازگشت.

شرکت های حمل و نقل ریلی به علت نداشتن مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت و کارگروه کنترل بازار موظف شدند قیمت بلیت را به نرخ قبلی محاسبه کنند.