به گزارش افکارخبر، بررسی آمار تأخیرات پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در آبان‌ماه 94 نشان می‌دهد که شرکت هواپیمایی ایران‌ایر در ماه مذکور بیشترین تعداد تأخیرات را داشته است و پس از آن شرکت‌های هواپیمایی آسمان و زاگرس در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در آبان‌ماه امسال شرکت‌ هواپیمایی پویاایر 28 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این تعداد 25 پرواز به موقع و 3 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای این ایرلاین نسبت به کل پروازها یک درصد بود.

از 126 پروازی که شرکت هواپیمایی معراج در آبان‌ماه امسال در مهرآباد انجام داد 90 پرواز به موقع و 36 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای این ایرلاین نسبت به کل پروازها در ماه مذکور 3 درصد است.

در آبان‌ماه امسال شرکت هواپیمایی نفت 160 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این تعداد 94 پرواز به موقع و 66 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم این ایرلاین در کل پروازهای آبان‌ماه مهرآباد 4 درصد و در کل پروازهای تأخیردار ماه مذکور نیز 4 درصد است.

شرکت هواپیمایی کاسپین آبان‌ماه امسال 298 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این میزان 208 پرواز بدون تأخیر و 90 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای این شرکت نسبت به کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه مذکور 6 درصد است.

شرکت هواپیمایی کیش، آبان‌ماه امسال 288 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این میزان 217 پرواز به موقع و 71 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای تأخیردار این ایرلاین در کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه مذکور 4 درصد است.

آبان‌ماه امسال شرکت هواپیمایی تابان 175 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این میزان ۱۰۰ پرواز به موقع و 75 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای تأخیردار این شرکت در کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه مذکور 5 درصد است.

شرکت هواپیمایی ایرتور آبان‌ماه امسال 226 پرواز از مهرآباد انجام داد که از این میزان 137 پرواز به موقع و 89 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای تأخیردار این شرکت نسبت به کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه مذکور 5 درصد است.

شرکت هواپیمایی قشم آبان‌ماه امسال 410 پرواز از مهرآباد انجام داد که از این میزان 312 پرواز به موقع و 98 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای تأخیردار این ایرلاین نسبت به کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه مذکور 6 درصد است.

شرکت هواپیمایی ماهان آبان‌ماه امسال 527 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این میزان 403 پرواز به موقع و 124 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم کل پروازهای تأخیردار این ایرلاین نسبت به کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه مذکور 8 درصد است.

در ماه مذکور شرکت هواپیمایی آتا 463 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این میزان 294 پرواز به موقع و 169 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای تأخیردار این ایرلاین نسبت به کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه مذکور 10 درصد است.

در آبان‌ماه امسال شرکت هواپیمایی زاگرس 459 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این میزان 277 پرواز به موقع و 182 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای تأخیردار این ایرلاین نسبت به کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در آبان‌ماه 11 درصد است.

از 569 پروازی که شرکت هواپیمایی آسمان آبان‌ماه امسال در مهرآباد انجام داد 356 پرواز به موقع و 213 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای تأخیردار این ایرلاین نسبت به کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در آبان‌ماه 13 درصد است.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) آبان‌ماه امسال 643 پرواز در مهرآباد انجام داد که از این میزان 223 پرواز به موقع و 420 پرواز با تأخیر انجام شد؛ سهم پروازهای تأخیردار این ایرلاین نسبت به کل پروازهای تأخیردار مهرآباد در ماه مذکور 26 درصد است.

بنابراین گزارش آمار مذکور شامل همه عوامل منشأ تأخیر نظیر تغییرات جوی، عملیات فنی، تسهیلاتی و غیره است.