خراسان - شنيده شده پس از اشکالات قانوني که به نحوه تأمين هزينه هاي مربوط به ساخت آزادراه قم تهران مشهد (مصوب دي ماه سال گذشته) وارد شد، رييس جمهور اخيرا از مسئولان مربوطه خواسته تا ضمن اصلاح ايرادات اين مصوبه، سازوکار اجراي هرچه سريع تر آن را تهيه کنند.