واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۰ خود با تاکيد بر آمارهاي پيشين خود نيروي كار ايران در سال گذشته را ۲۵ ميليون نفر و نرخ بيكاري را ۱۲.۹ درصد اعلام و پيشبيني كرد كه اين شاخصها در سال جاري به ترتيب ۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر و ۱۳.۲ درصد خواهد بود.

انتظار می‌رود طی دو سال آینده نیروی کار ایران به ترتیب معادل ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۲۷ میلیون نفر باشد که این شاخص برای نرخ بیکاری معادل ۱۴.۱ و ۱۵ درصد خواهد بود.

در سال ۱۳۹۲ شمار افراد دارای شغل ایران به ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رسید که این میزان برای سال ۱۳۹۳ معادل ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكاري در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۵ درصد خواهد بود كه با اندكي افزايش در سال پس از آن به ۱۵.۵ درصد ميرسد.