به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد سفته‌های واخواست شده (سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده) در دی ماه نسبت به ماه قبل 322درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 82.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ، طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دی ماه سال 1394 بالغ بر 1.2 هـزار بـرگ سفته و برات به مبلغی معادل 28 میلیارد تومان در شهر تهـران واخواسـت شد. در ایـن مـاه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده بـه ترتیـب بـه اعـداد 78.7 و 80.7 رسـید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 42.6 درصد و 322.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبـل بـه ترتیب 43.6 درصد و 82.82 درصد افزایش داشته است.

 

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در دی مـاه سال 94 بـه عـدد 102.5 رسید. عدد شاخص مذکور در دی ماه سال 1393 معادل 81 بوده است.

 

در 10 ماه اول سال1394 حدود 8.5 هزار برگ سفته و برات بـه مبلغـی معـادل 132 میلیــارد تومان در شــهر تهــران واخواســت شــد. در ایــن دوره متوســط شــاخص‌هــای تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به‌ترتیب به اعداد 55.5 و 37.3 رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل به ترتیب 45 درصد و 53 درصد کاهش داشته است.

 

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در 10 ماه اول سال 1394 به عـدد 70.6 رسـید. عـدد شـاخص مـذکور در 10 مـاه اول سـال 93 معـادل 76.2 بـوده اسـت.