به گزارش افکارنیوز،

 گرانی درمصارف  گوناگون زندگی انسانها ،آنها را به این وامی دارد  نسبت به این مسئله مهم ، واکنش نشان دهند همین امرباعث می شود که این موضوع جزمسائل بااهمیت برای هرکسی باشد ،با کمی دقت درمی یابیم  قیمت منوی غذا دررستوران های مختلف متفاوت است اما تصویری از گران فیمت ترین منوی رستوران درشهر گرگان را مشاهده می کنید که بادیدن  آن می توان دریافت موضوع خیلی مهمتراز این حرف هاست که بتوان برای منوی  رستوران ها نرخ خاصی تعیین کرد، آیا به راستی نظارتی برای گران فروشی  این رستوران ها وجود دارد؟

 

 

 

 

چالش منوهای گران قیمت رستوران ها و عدم نظارت +عکس