بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در هفته منتهی به نهم مهرماه جاری ، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ افزایش قابل ملاحظه ای یافت و شانه ای ۲۸۰۰۰ الی ۳۷۰۰۰ ریال فروش می رفت.

به گزارش مهر، در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک اندکی افزایش ولی بهای برنج داخله درج دو کاهش جزئی داشت. در گروه حبوب قیمت لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادن زیر نظر شهرداری تهران پرتقال درجه یک، انجیر و آلو عرضه نمی گردید و سیب گلاب و نارنگی عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای نارنگی و انار نسبت به هفته قبل کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای خیار و سبزی های برگ کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله افزایش ولی قیمت گوشت مرغ نسبت به هفته قبل کاهش یافت. در هفته مورد بررسی، بهای قند و شکر ثابت بود. قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی اندکی افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به نهم مهرماه، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۲۱.۵ درصد افزایش یافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر تایلندی معادل ۴ /. درصد و برنج داخله درجه یک ۲ /. درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ۴ /. درصد کاهش داشت. در گروه حبوب بهای لوبیا قرمز بدون تغییر بود و قیمت سایر اقلام این گروه بین ۲ /. درصد تا ۱.۸ درصد افزایش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته منتهی به نهم مهرماه، در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل ۱۴.۸ درصد و انار ۱.۵ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۲ /. درصد تا ۱۹.۵ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل ۳ /. درصد و سبزی های برگ ۴ /. درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۲ /. درصد تا ۹.۳ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت گوسفند معادل ۱ /. درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۳.۵ درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ۳.۱ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته منتهی به نهم مهرمها، بهای قند و شکر ثابت بود. قیمت چای خارجی معادل ۱/. درصد، روغن نباتی جامد ۸/. درصد و روغن نباتی مایع ۲/. درصد افزایش داشت.