خراسان: شنيده شده برخي بانک هاي خصوصي با استناد به يکي از بندهاي دستورالعمل احراز صلاحيت مديرعامل و اعضاي هيئت مديره موسسات اعتباري بانک مرکزي مبني بر اين که شرط تابعيت ايران صرفا براي رييس هيئت مديره و اکثريت اعضا الزامي است به دنبال استفاده از اتباع خارجي در هيئت مديره خود هستند.