به گزارش مهر، قاسم نوده فراهانی با حکم رئیسجمهور به عنوان مشاور وی در امور اصناف و بازار کسب و کار انتخاب شد، این درحالی است که اولین جلسه مشاوران رئیسجمهور نیز صبح روز سه شنبه هفته گذشته برگزار شده است.

نوده فراهانی در یک دهه اخیر مسئولیتهایی از جمله رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی، رئیس مجمع امور صنفی توزیعی- خدماتی تهران، ریاست شورای اصناف کشور و همچنین ریاست هیئت مدیره خیرین سلامت را در کارنامه خود دارد.