صبح امروز جمعی از پرسنل كاغذسازی كارون، در اعتراض به برخی كمبودهای صنفی خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كردند.

به گزارش ایسنا،اين تجمع كنندگان پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روی برخی از آنها نوشته شده بود: آيا شما به عنوان امانتدار مردم وضعيت ما را درک میكنيد؟، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، آيا در عمل هم همين طور است؟!، هيچ مقام مسئولی در استان در جهت حل مشكل ما اقدامی انجام نمیدهد، آيا افسردگی، فقر و بيماری خانوادههای ما برای شما اهميتی دارد؟ مگر ما ايرانی نيستيم.