دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه شورای عالی مسکن اقدامات صورت گرفته در خصوص مسکن مهر و مسکن شهری و روستایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اقداماتی که تا به امروز در خصوص ساخت مسکن صورت گرفته باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، تا مبادا وقفهای در کارها صورت گیرد.

به گزارش مهر، در این جلسه موضوع ساخت مسکن برای هنرمندان و نخبگان و نیز ودیعه مسکن مورد بحثو بررسی قرار گرفت که رئیس‌جمهور دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.

همچنین در این جلسه به بنیاد مسکن اجازه داده شد تا در بافت‌های فرسوده و زیر ۲۵ هزار نفر به افرادی که واحد مسکونی با متراژهای متوسط می‌سازند سند مالکیت ارائه کند.

در ابتدای این جلسه نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود در خصوص ساخت مسکن مهر و مسکن شهری و روستایی ارایه کرد.