محمود دودانگه استانداردگذاری، تعیین ضوابط و شرایط ورود کالا، تعرفهگذاری، سهمیهگذاری و منع و محدودیت واردات را چهار ابزار مدیریت واردات اعلام کرد و افزود: امروزه در کشورهای پیشرفته سعی دارند با ترکیبی هوشمندانه از ابزارهای مدیریت ضمن پیروی از قانون تجارت جهانی، بدون افزایش تعرفه و ممنوعیت، واردات را کنترل کنند.

به گزارش مهر، وی ضابطه‌گذاری و استانداردگذاری را مهم‌ترین ابزار در مدیریت واردات اعلام کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما از این ابزار استفاده موثری نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با اشاره به نقش ۳۰ دستگاه در امر واردات گفت: دستگاه‌های مختلفی در کشور ما می‌توانند درخصوص شرایط، استانداردها و الزامات ورود کالا اظهارنظر کنند و با اعلام ضوابط واردات کالاها، مانع ورود هر نوع کالای کیفی به کشور شوند.

وی با تاکید بر اینکه سهمیه‌بندی و افزایش تعرفه اساساً به صلاح اقتصاد کشور نیست، تصریح کرد: این ابزارها زمانی که نسبت به مضرر بودن واردات کالایی اطمینان داریم باید مورد استفاده قرار گیرد و در غیراینصورت باید اختیارات قانونی را در استانداردگذاری و تعیین تعرفه با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، به صورت مدیریت شده و هوشمندانه به کار گیریم.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از ابزارهای مدیریت هوشمندانه واردات عنوان کرد و ادامه داد: وزارت بازرگانی در قالب برنامه پنجم پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس و غیرضرور تا سقف ۶ درصد را ارائه داده است. وی خاطرنشان کرد: استفاده از مالیات بر ارزش افزوده همان مدیریت هوشمندانه واردات است.