رحیم ممبینی با بیان اینکه اقدامات مربوط به ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۰ در حال انجام است، گفت: هنوز بخشنامه بودجه سال آینده به دستگاهها ابلاغ نشده است.

به گزارش مهر، بخشنامه بودجه های سالیانه هرساله معمولا در مهرماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می شود و دستگاه‌ها نیز موظف هستند که بودجه های پیشنهادی خود را تا ابتدای آذر ماه هر سال به معاونت مذکور ارائه کنند.

بخشنامه های بودجه سالیانه شامل پیوستهای ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، دستورالعمل تعریف و تعیین فعالیت‌های ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی منتخب و دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه است.

تهیه لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور با توجه به دستاوردهای برنامه چهارم توسعه و برای نیل به اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم انجام می‌گیرد.

همواره در بودجه های سالیانه برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی، نرخ بیکاری هدف، افزایش سهم بهره وری، بهبود ضریب جینی و غیره، راهبردها و سیاستهایی لحاظ می شود.