به گزارش مهر، صادق محصولی در حاشیه برگزاری چهارمین همایش مشاوران جوان در جمع خبرنگاران با اعلام مطلب فوق درباره افتتاح برخی از پروژه های استانی که ارتباطی با حوزه فعالیت وزارتخانه ها در شهرستانهای سفر استانی نداشت، گفت: ما به عنوان نماینده دولت در سفرهای استانی به مناطق مختلف می رویم و از همین رو اگر پروژه ای در حوزه فعالیت وزارتخانه ما نیز نباشد در مراسم افتتاح آن به نمایندگی از دولت شرکت می کنیم.