به گزارش مهر سیدشمس الدین حسینی هدفمندی یارانه ها را یک اصلاح ساختار اعلام کرد و گفت: برای اجرای هدفمندی یارانه ها همه با یکدیگر متفق القول بودند، اجرای هدفمندی یارانه ها به عنوان یک الزام و قانون نیازمند طرح و برنامه بود که توسط دولت نهم و دهم شکل عملیاتی به خود گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی قانون هدفمندی یارانه ها را یک طرح و برنامه اصلاح ساختاری دانست و تصریح کرد: در این طرح سازوکارهای اصلاح قیمتها، جبران قیمتها و گردش مالی و غیره کاملا مشخص شده است، اگر در راه اجرای این قانون هم مشکلاتی برای برخی از بخشها ایجاد شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

کاستی ها نباید باعثتوقف شود

وی تاکید کرد: اگر در اجرای قانون کاستی هایی وجود داشته باشد، این امر نباید به منزله توقف اجرای طرح باشد، بلکه حمایت همه جانبه را می طلبد، من نیز از اجرای این قانون حمایت می کنم و برای اجرای گام های بعدی آن مصر هستم.

سخنگوی اقتصادی دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را موفقیت آمیز توصیف کرد و افزود: پیش از اجرای طرح برخی ها تورم های بسیار بالا و حتی ۶۰،۷۰ درصدی با اجرای این قانون را پیش بینی می کردند، این در حالی است که برآوردهای ما نشان می داد که حداکثر تورمی که می توانست به تورم کشورمان اضافه شود، ۱۰ تا ۱۲ درصد بود.

حسینی با اشاره به انتقاداتی که برخی از افراد به پیش بینی های دولتمردان داشتند، عنوان کرد: این در حالی است که نرخ تورم محاسبه شده از تورم پیش بینی شده توسط ما هم کمتر بوده است.

شاخص تورم کاهشی خواهد شد

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را برای اجرای بهتر هدفمندی یارانه ها و کنترل تورم به کار می بندند، اظهارداشت: آنچه باعثانحراف نرخ تورم از نرخهای محاسبه شده می شود، تورم انتظاری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تمام افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها نیست، بلکه به سایر عوامل مانند قیمت نفت، افزایش قیمت مواد غذایی و غیره هم بستگی دارد.

وی با پیش بینی اینکه نرخ تورم از آذرماه رو به کاهش خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمتها افزایش یافته است، محاسبات نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش را نشان می دهد، اما با رسیدن به آذرماه که اصلاح قیمت صورت گرفته است، شاخص تورم کاهشی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از نشریات بین المللی و صندوق بین المللی پول اجرای هدفمندی یارانه ها در کشورمان را موفقیت آمیز ارزیابی کرده اند، زیرا برنامه و مدیریت اجرای آن به درستی صورت گرفته است.