خراسان:شنيده شده يکي از بدهکاران بزرگ بانکي پس از اطلاع از نحوه شناسايي شرکت هاي متعلق به افراد دخيل در اختلاس ۳ هزار ميلياردي، دستور داده با اعمال تغييرات در هيئت مديره شرکت هاي متعدد خود، نام وي از اين ليست ها حذف شود تا پيدا کردن شرکت هاي تحت مالکيت او امکان پذير نباشد. البته امضاي اسناد مالي همچنان بر عهده او خواهد بود.