خراسان خبر داد
در حالي که مسئولان بانک مرکزي بارها از نظارت دقيق خود بر شرکت هاي سرمايه گذاري سخن گفته اند، اخيرا يک شرکت فعال در بخش دخانيات که مسئول آن ارتباط نزديکي با ليدرهاي جريان انحرافي دارد، فعاليت خود را در بخش سرمايه گذاري آغاز کرده است. اين شرکت عمده اقدامات خود را در مناطق آزاد انجام مي دهد.