به گزارش ایلنا، محمد قاسم پناهی افزود: مطابق تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ عمومی مالیات و عوارض از ابتدای برنامه پنجم (۱۳۹۴- ۱۳۹۰)، سالانه یک درصد اضافه خواهد شدوتا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ۵ درصد به عنوان مالیات و سه درصد به عنوان عوارض به حساب درآمدهای عمومی و شهرداریها واریز خواهد شد تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی خارج از قانون برنامه پنجم توسعه برنامه دیگری برای افزایش نرخ نخواهد داشت.