به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا، براساس مجموع بررسیهای انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد:

۱ - از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی(موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی، ‌ جز تعهدات برگشت‌ناپذیر بانک گشاینده اعتبار می‌باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترل‌های داخلی، ‌نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب می‌شود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های غیردولتی اقدام شود.

۲ - بانک‌های ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و درخصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته‌اند.

لذا مقرر شد تغییر مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط بانک‌های یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرد.

تصمیمات کمیته منتخب دولت

کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد که اهم آن درذیل می‌آید:

*مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

*پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمان‌بندی بازپرداخت اسناد اعتباری که سر رسید می‌شوند به‌عمل آید.

*بررسی‌های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی‌ها تداوم داشته و اطلاع‌رسانی دولت به‌صورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه(دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد.

*کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسئولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال می‌کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.

*مقرر گردید نسبت به نظر مدیرانعامل و سایر مدیران ذیربط بانکهای صادرات، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی اقدام شود.