رییس شورای ملی رقابت، از زاویه قانونی و کارشناسی معتقد است که اگر به لحاظ قانونی موضوع اختلاس اخیر بررسی شود این فرد تخلفی مرتکب نشده و با زرنگی تمام از نارساییها و ضعفهای سیستم بانکی کشور سوءاستفاده کرده است.

به گزارش اعتماد، دکتر پژویان در این میان از سختیهای کار شورا و سنگاندازیهایی که در مسیر آن است هم گله میکند و میگوید مرتبا چند دیدهبان گذاشتهایم که فضای رقابت را ارزیابی کنند اما گاهی مواقع سخت است که مرتبا پوست خربزه را جمع کنیم.