به گزارش افکارنیوز،

 چند روز پیش بود که «عباس شعری مقدم» مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در سمت قائم مقام مدیرعامل جدید، عضو هیئت مدیره این شرکت بود، با درخواست خود از این سمت کنار گذاشته شد.

وزیر نفت امروز با صدور حکمی جدید، «علی محمد بساق زاده» مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به جای «شعری مقدم»، به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: « با عنایت به تجارب موفق و صلاحیت های حرفه ای جنابعالی به استناد قانون 5 وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19 اردیبهشت 1391 مجلس شورای اسلامی و موارد 17 و 18 اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بر جسب اختیار تفویضی به اینجانب در جلسه تاریخ 27 مرداد 1392مجمع عمومی آن شرکت به موجب این حکم به مدت سه سال بعنوان عضو اصلی شرکت یاد شده منصوب می شوید. امید است، با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر اعضای هیئت مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.»

به گزارش تسنیم، ترکیب هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از امروز بدین صورت است:

- بیژن زنگنه (رئیس هیئت مدیره/ وزیر نفت)

- مرضیه شاهدائی ( عضو اصلی هیئت مدیره / مدیرعامل)

- فرناز علوی ( عضو اصلی هیئت مدیره/ مدیر برنامه ریزی و توسعه)

- داود شاددل (عضو اصلی هیئت مدیره / مدیر مالی)

- علی محمد بساق زاده (عضو اصلی هیئت مدیره / مدیر کنترل تولید)