به گزارش فارس،
داود زارعیان اظهار داشت: هیأت دولت مصوبه جبران درآمد مخابرات از طرح هم‌کدی پیش شماره‌های درون استانی را تصویب کرد.
وی افزود: براساس مصوبه هیأت دولت این مصوبه برای افزایش تعرفههای مخابراتی نیست؛ بلکه مطابق این مصوبه کد بین شهری درون استانها حذف می شود و کاهش درآمد مخابرات از این محل از طریق افزایش تعرفه نرخ پایه پالس شهری جبران خواهد شد.