به گزارش افکارنیوز،

 یک نهاد نظارتی با ارسال ابلاغیه ای برای تعدادی از ادارات و دستگاه های دولتی، تصریح کرده است با توجه به قوانین عمومی پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان دولت، این نکته باید مورد توجه مدیران مربوطه قرار بگیرد که پرداخت این پاداش صرفا بر اساس سوابق سنوات دولتی مستخدم محاسبه خواهد شد و لحاظ کردن سوابق غیردولتی فرد در احکام و پرداخت های مربوطه تحت هر عنوانی، غیرقانونی است و موجب پیگرد خواهد بود.