به گزارش افکارنیوز،

 نگاهی به وضعیت آماری حوزه ارتباطات طی سال گذشته نشان می‌دهد که از مجموع 24 میلیون و 299 هزار و 758 خانوار شهری و روستایی تعداد 13 میلیون و 938 هزار و 943 خانوار ایرانی با استفاده از رایانه‌های معمولی، لپ‌تاپ و تبلت1 به یکی از انواع رایانه در محل سکونت خود دسترسی دارند.

آمار تفکیکی می‌گوید هشت میلیون و 739 هزار و 717 خانوار (36 درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای رایانه معمولی، چهار میلیون و 111 هزار و 988 خانوار حداقل دارای لپ‌تاپ (16.9 درصد مجموع خانوارها) و پنج میلیون و 115 هزار و 592 خانوار (21.1 درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای تبلت بوده‌اند.

آمارگیری مذکور در سال 94 برای میزان دسترسی به اینترنت در محل سکونت هم می‌گوید که با همان جمعیت خانواری تعداد 13 میلیون و 479 هزار و 815 خانوار(55 درصد کل خانوارها) به اینترنت دسترسی داشته‌اند.

براساس آمار هشت میلیون و هشت هزار و 488 خانوار هم به اینترنت دسترسی نداشته‌اند.

به این ترتیب 55.5 درصد از خانوارهای کشور به اینترنت دسترسی داشته و 33 درصد از این مزیت بی‌بهره هستند.

توزیع خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به اینترنت در محل سکونت هم مطابق جدول زیر است:

 

از مجموع 13.4 میلیون خانوار دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت 12.9 میلیون خانوار (95.8 درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت، هفت میلیون خانوار (51.9 درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و 10.7 میلیون خانوار (79 درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند.

اندازه این سهم برای خانوارهای شهری کشور به ترتیب 98.5 درصد، 57.4 درصد و 80.4 درصد و برای خانوارهای روستایی به ترتیب 82.8 درصد، 25.3 درصد و 72.6 درصد است.