به گزارش برنا، پرداخت فرانشیز ۳۰ درصدی دارو از سوی بیمهشدگان و پرداخت ۷۰ درصد هزینه از سوی سازمان تأمیناجتماعی داروهای گرانقیمت برای بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی مشکلاتی ایجاد میکند.

در این راستا سازمان تأمین‌اجتماعی پیشنهاد کاهش و یا حذف فرانشیز داروهای گرانقیمت به خصوص داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های مزمن را مطرح کرده است تا بیماران و خانواده آن‌ها مشکلی در تأمین داروی موردنیاز نداشته باشند.

درحال‌حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی ۷۰ درصد هزینه داروهای مربوط به بخش سرپایی را می‌پردازد و ۳۰ درصد نیز فرانشیز پرداختی بیمه‌شدگان است که البته بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری‌های تالاسمی و هموفیلی کلیه داروهای موردنیاز را به صورت رایگان دریافت می‌کنند و از پرداخت فرانشیز معاف هستند.

همچنین فرانشیز داروهای موردنیاز بیماران مبتلا به MS، ده‌درصد و بیماران سرطانی ۱۵ درصد است.

سازمان تأمیناجتماعی پیشنهاد کاهش و یا حذف فرانشیز پرداختی مربوط به بیماریهای مزمن را مطرح کرده است و برای تأمین بارمالی مربوطه نیز فرانشیز برخی از داروهای ارزانقیمت افزایش خواهد یافت.