به گزارش واحد مرکزی خبر، در یازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی، شش دستورالعمل مبارزه با پول شویی مرتبط با بورس اوراق بهادار به تصویب اعضای شورا رسید.

دستورالعمل های مصوب شامل دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، تهیه بخشنامه نگهداری و امحای اسناد، تهیه بخشنامه ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی اشخاص، تهیه بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در حوزه معاملات الکترونیکی و اینترنتی و تهیه بخشنامه های لازم در خصوص فرایند نحوه ثبت و ارسال اطلاعات معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط است.

در حوزه اقدامات اجرایی هم اقداماتی نظیر تهیه سامانه شناسایی مشتریان و تأیید ادواری اطلاعات، تهیه برنامه های عملیاتی مبارزه با پول شویی، تشکیل واحد مبارزه با پول شویی و تهیه الگوی سازمانی آن، تهیه و ایجاد سامانه نرم افزاری مناسب برای استخراج و ارجاع گزارش معاملات مشکوک و ارتقای بانک جامع اطلاعات مشتریان و کارگزاران در بورس صورت گرفته است.

همچنین در حوزه اقدامات کنترلی و نظارتی در بورس اوراق بهادار، اقداماتی شامل پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مرتبط توسط اشخاص تحت نظارت و ارائه راهکارهای اصلاحی، اعلام سیاست ها، رویه ها و شیوه های کنترل داخلی، اعلام نقاط قابل بهبود به دبیرخانه برای بررسی و اخذ تدابیر لازم و شناخت نقاط قوت فرایند جاری در سازمان برای بهره برداری پیش بینی شده است.

یازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی با حضور وزرای اقتصاد و دادگستری، معاونان وزرا و نمایندگان وزرای اطلاعات و کشور و نیز بانک مرکزی برگزار شد.

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی پس از تصویب آیین نامه های اجرایی در آذر ۸۸ شکل گرفت و بر اساس نقشه راه این دبیرخانه هم اکنون در مرحله نهایی قرار دارد که ویژگی این مرحله ایجاد تعاملات داخلی و بین المللی یکپارچه و مدیریت هوشمند مبارزه با پول شویی است.