به گزارش فارس، بانک مرکزی اعلام کرد :کلیه متقاضیان خرید ارز اعم از واردکنندگان کالا و خدمات و سایر مشتریان بانکها که به موجب مقررات جاری ارزی کشور نیاز به خرید ارز از سیستم بانکی را دارند می رساند ، جهت خرید ارز با مراجعه به شعب ارزی کلیه بانکها می توانند نیازهای ارزی خود را در چارچوب مقررات سرزمین اصلی و یا مناطق آزاد تجاری -صنعتی کشور تامین نمایند .
در این رابطه در صورت عدم اجابت نیاز ارزی متقاضیان، ادارات بین الملل کلیه بانکها و همچنین اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک آمادگی بررسی مکاتبات دریافتی را دارند.
به گزارش فارس، پیش از این شعب ارزی بانکهای ملی، ملت و صادرات، صرافی ها و بانکهای مستقر در مبادی خروجی کشور ( فرودگاههای بین المللی و..) و شعب مرکزی دیگر بانکها مجاز به فروش ارز مسافرتی بودند.