به گزارش فارس، هدایت اصغری در پاسخ به اینکه توزیع کنندگان از مرغ شانهای ۵۵۰۰ تومان در میادین اظهار بیاطلاعی میکنند، گفت: روزانه ۵۰ الی ۶۰ تن در ۱۵۰ الی ۲۰۰ میادین عرضه تهران تخم مرغ شانهای ۵۵۰۰ تومانی عرضه میشود.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار میهن افزود: کسانی که اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند باید کنکاش بیشتری بکنند.
وی ادامه داد: توزیع کنندگان می‌توانند روزانه برای دریافت تخم مرغ ارزان به سردخانه تهرانپارس مراجعه کنند.
اصغری تصریح کرد: قیمت عرضه تخم مرغ درب مرغداری ۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم کاهش یافته و از کیلویی ۳۵۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان رسیده است.
وی در پاسخ به اینکه پس با این توزیع گسترده چرا قیمت بازار مهار نمی‌شود، گفت: ما مسئول مرغداری تا توزیع هستیم وتنظیم بازار به عهده ما نیست.
اصغری گفت: نیاز روزانه تخم مرغ استان تهران ۲۰۰ تن است که حدود ۴۰ درصد آن به قیمت شانه‌ای ۵۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار میهن تصریح کرد: در جلسه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تصویب شده که با عرضه کنندگان شانه‌ای بالاتر از ۶هزار تومان در بازار مقابله شود.
به گزارش فارس؛ در حال حاضر قیمت تخم مرغ شانهای در خردهفروشیها ۷۵۰۰ تومان است و هنوز در مقابل کاهش قیمت مقاومت نشان میدهند.