به گزارش جوان آنلاین، شرکت سایپا پس از انتشار سخنان امروز قاضی پور نماینده ارومیه در قضیه تحقیق و تفحص از سایپا جوابیه ای به شرح زیر صارد کرد.

دراین جوابیه آمده است:نظر به اينكه كل مطالب ذكر شده از قول آقاي قاضي پور در رسانه ها كذب ، خلاف واقع و تهمت بوده ، فاقد ارزش پاسخگويي است و چون خارج از حيطه وظيفه قانوني مطروحه در تحقيق و تفحص است كه موجب تشويش اذهان عمومي مي گردد لذا شركت سايپا و مديران سايپا نسبت به طرح شكايت جداگانه در مرجع قضايي عليه آقاي قاضي پور اقدام خواهند كرد و به موازات آن موضوع را به كميسيون اصل ۹۰ و هيات رئيسه مجلس نيز ارجاع خواهند داد .