به گزارش فارس، جلسه شورای پول و اعتبار بعدازظهر امروز با هدف بازنگری در نرخ سود اوراق مشارکت تشکیل شد و طی آن نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده آن از ۱۵.۵ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش، در صورتی که اوراق مشارکت زودتر از موعد به بانک بازگردانده شود متناسب با نرخ سود سپرده‌های بانکی به آن سود پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال اگر اوراق مشارکت ۵ ساله پس از یک سال به بانک بازگردانده شود نرخ سود آن متناسب با نرخ سود سپرده‌های یکساله بانکی خواهد بود.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است: عدم استقبال از اوراق مشارکت منتشر شده در سال جاری سبب بازنگری شورای پول و اعتبار در نرخ سود اوراق مشارکت شده است به گونهای که از حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده از آغاز سال بیش از ۴۰ میلیارد تومان آن تاکنون به فروش نرفته است.