به گزارش افکارنیوز،

براساس گزارش بانک مرکزی، جمع کل درآمدهای مالیاتی به استثنای درآمدهای اختصاصی در 7 ماهه امسال 51 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس جمع مالیات‌های مستقیم 27 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که به نسبت مصوب 7 ماهه (29 هزار و 600 میلیارد تومان) حدود 2 هزار میلیارد تومان عدم تحقق نشان می‌دهد.

همچنین براساس این گزارش، جمع مالیات‌های غیرمستقیم 23 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب (31 هزار و 700 میلیارد تومانی) حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

براساس این گزارش، مالیات ارزش افزوده نیز از 14 هزار و 700 میلیارد تومان مصوب 7 ماهه بالغ بر 11 هزار و 400 میلیارد تومان آن محقق شده است که البته این میزان کمتر از رقم سال گذشته است.

همچنین مالیات بر واردات 4 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که مصوب آن بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

  8 هزار و 300 میلیارد تومان کمی بیش از مصوب مالیات بر درآمد این مدت وصول شده است. مالیات اشخاص حقوقی نیز 17 هزار و 800 میلیارد تومان عملکرد داشته که نسبت به مصوب 2 هزار میلیارد تومان کاهش دارد. سهم مالیات بر ارث به نسبت مصوب مطلوب گزارش شده و هزار و 400میلیارد تومان وصولی داشته است.

براساس این گزارش، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد کسب شده که رقم مصوب آن 2 هزار و 600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.