روزنامه خراسان نوشت:

گفته مي شود طي روزهاي اخير بخشنامه اي از سوي يک مسئول دولتي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته که بر اساس آن، هزينه هاي پرداختي شرکت ملي نفت بابت تعويض تاکسي هاي فرسوده، کمکهاي اين شرکت بابت دوگانه سوز کردن وسائط نقليه، وجوه پرداختي بابت گازرساني به روستاها و کمکهاي مالي براي ايجاد يا تجهيز جايگاههاي CNG به اشخاص خصوصي و تعاونيها بايد جزء هزينه هاي مالياتي اين شرکت قرار بگيرد!