محمود بهمني در گفتوگو با ايسنا با تاييد اينكه افزايش نرخ سود سپردهها در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد گفت: وقتي تورم ۱۸ درصدي داريم، چرا سپردهگذار بايد شش درصد سود ببرد؟

وي خطاب به نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: در شرايطي كه افزايش قيمت و تقاضاهاي كاذب وجود دارد ما از دوستان عزيزمان انتظار داريم كمك كنند تا ابزارهاي پولي ما درست اجرا شود.