به گزارش فارس، کارگروه تخصصی شورایعالی مبارزه با پولشویی در جلسهای با حضور نمایندگان وزارتخانههای بازرگانی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دادگستری و بانک مرکزی دستورالعملهای مبارزه با پولشویی در گمرک را تصویب کرد.

سیدرضا موسویاحمدی، رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر و پولشویی گمرک با بیان این مطلب گفت: در این کارگروه چهار دستورالعمل، شامل شناسایی خدمتگیرندگان، نحوه مراقبت از شاخص مظنون به پولشویی، گزارش عملیات مشکوک به پولشویی و نگهداری و امحای اسناد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه به شورایعالی مبارزه با پولشویی،از طریق شورا به ریاست کل گمرک ارسال و از سوی ایشان به کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ شود.