به گزارش ایسنا، محمد رويانيان با بيان اينكه بايد به اين سمت برويم كه مصرف بنزين در كشور مهار و از استفاده بيرويه از خودروها و بنزين جلوگيري شود، اظهار كرد: بايد بنزين به جايگاه خودش بازگردد و بنابراين اگر بخواهيم طرح ديگري در رابطه با سهميهبندي بنزين در كشور انجام دهيم عملي نيست.

وي افزود: برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين نداريم.