به گزارش تابناک، استاندار این استان در اقدامی بیسابقه برای تأمین خودروی مورد نیاز، از نیروی راهور استان خواست تا شماری از اتوموبیلهای پولرسان بانکهای استان را توقیف کند!

البته نتیجه طبیعی این کار نیز نرسیدن پول مورد نیاز روزانه به شعب و تشکیل صف طویل متقاضیان معترض در شعب گوناگون بانک‌های استان شد.

گفتنی است، این کار بدون ذکر علت خاصی انجام گرفته و هماکنون بانکها در حال رایزنی برای رفع توقیف خودروهای خود هستند.